Praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonische bereikbaar gedurende werkuren op 06 44 360 802. U wordt dan verzocht een boodschap achter te laten, zodat de therapeut u kan terug bellen.  In zeer dringende gevallen die niet kunnen worden uitgesteld tot de volgende werkdag kan ook buiten deze uren worden gebeld.

In geval van ernstige crisis buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, telefoonnummer 070-346 9669
http://www.smashaaglanden.nl
Deze kan u in contact brengen met de crisisdienst van de GGZ.

Verwijsbrief

Om gebruik te kunnen maken van psychotherapie is voor iedere cliënt een verwijsbrief nodig van de huisarts voor psychotherapie, tenzij het gaat om behandeling die niet wordt vergoed door de verzekering. U wordt verzocht deze verwijsbrief bij de eerste afspraak mee te brengen. Zonder deze verwijsbrief kan geen therapie worden begonnen. De verwijsbrief dient te vermelden dat het gaat om SGGZ (Gespecialiseerde GGZ) en eens dient een (vermoeden van) een DSM-5 te worden genoemd.

Verzekering

Daarnaast dient de cliënt bij het eerste contact een geldig verzekeringsbewijs voor de ziektekosten te tonen en een geldig legitimatiebewijs.

Onze praktijk heeft voor 2019 alleen een contract afgesloten met de onderstaande verzekeraars en hun daarbij aangesloten andere merken:

 1. Zorg en Zekerheid

 2. ENO Zorgverzekering

 3. ONVZ Zorgverzekering

 4. ZorgDirect

 5. Holland Zorg

 6. Salland Zorgverzekering

 7. VvAA Zorgverzekering

 8. PNO Zorg

 9. CZ

 10. OHRA

 11. Nationale Nederlanden

 12. Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

 13. Interpolis Zorgverzekeringen

 14. FBTO Zorgverzekeringen

 15. Avéro Achmea Zorgverzekeringen

 16. IAK Volmacht BV

 17. Aevitae BV

 18. De Friesland Zorgverzekeraar

 19. Achmea Zorgverzekeringen

Voor 2019 zal met AnderZorg, Menzis Borgverzekeraar, Azivo, Hema en Regeling Zorg Asielzoekers wederom geen contract worden afgesloten wegens een te grote divergentie in opvatting wat goede zorg is, zowel voor zorgvragende als zorgverleners tussen genoemde verzekeringsmaatschappijen en onze praktijk.

Dit betekent dat behandelingen gestart in 2019 niet volledig vergoed worden en gedeeltelijk voor eigen rekening komen, afhankelijk van uw polis. Hiertoe zal daarvoor aan het einde van de behandeling een factuur worden gestuurd, welke binnen 30 dagen betaald dient te worden. Indien cliënten dat wensen kan - zolang dat nog door de overheid wordt toegestaan - een en Akte van Cessie worden getekend. In dat geval zal de therapeut de nota rechtstreeks naar de verzekering sturen.

Een aantal verzekeringen hebben contractueel bepaald dat zorgaanbieders geen (negatieve) commentaren op het (vergoedingen)beleid van deze maatschappij mogen geven. Wij zullen ons daarvan derhalve onthouden.

Kosten

De behandelingen wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering: Gespecialiseerde Psychiatrische en Psychotherapeutische zorg (2e lijn).

Sinds 1 januari 2013 worden niet langer vergoed door de ziektekostenverzekeringen: Aanpassingsstoornissen, Partner-relatieproblemen, Ouder-kind relatieproblemen, Antisociaal gedrag bij volwassenen, kind of adolescent, Rouwreactie, Studie- en beroepsproblemen, Identiteitsprobleem, Religieus of geestelijk probleem, Acculturatieprobleem en Levensfaseprobleem. Deze stoornissen en problemen worden door de Nederlandse Zorgautoriteit geacht bij het leven zelf te horen en binnen de “participatiemaatschappij” te worden opgelost.

Tarieven

De tarieven voor behandelingen die vallen onder de verzekerde zorg van de Zorgverzekeraars, worden vastgesteld in het door de behandelaar met de Zorgverzekeraar gesloten contract en bedraagt een bepaald – door de Zorgverzekeraar eenzijdig vastgesteld - percentage van de door de NZA bepaalde tarieven.

Voor niet-verzekerde hulp geldt het Tarief Overig (zorg)Product OZP:
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult', vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie van 45 minuten.

Voor cliënten die zelf voor de behandeling willen betalen geldt ook het bovenstaande NZa-tarief.

Een aantal verzekeringen biedt via de Aanvullende Verzekering weer mogelijkheid tot een tegemoetkoming in deze kosten. Dit dient door de cliënt zelf onderzocht en geëffectueerd te worden.

Eigen Bijdrage

Er geldt voor iedereen een minimale wettelijke eigen bijdrage voor alle ziektekosten en medicijnkosten. Dit bedrag door de ziektekostenverzekering worden verrekend. Wanneer u zich meldt voor psychotherapie zal deze bijdrage zeker worden aangesproken.

Dossier

Voor iedere cliënt dient een dossier te worden aangelegd waarin de inhoud en de voortgang van de therapie worden bijgehouden. De wettelijke bewaartermijn van dit dossier is 15 jaar, tenzij de cliënt de therapeut na beëindiging van de therapie schriftelijk verzoekt het dossier te vernietigen.

Geheimhouding

Ik heb mij gecommitteerd aan de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit houdt onder andere in dat ik een geheimhoudingsplicht heb ten aanzien van alles wat met uw contact met mij te maken heeft. Daarnaast houd ik mij aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Certificaat privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens:

De praktijk en de behandelaar Th.M. van Dijk heeft door Comfort Information Architects een praktijktoets betreffende de omgang met oprivacy gevoelige gegevens laten uitvoeren op 26 april 2018 en heeft hiervoor het Certificaat ontvangen. Dit certificaat is beschikbaar in de praktijk.

Afwezigheid

Bij afwezigheid van de therapeut wegens ziekte of vakantie zal de praktijk voor dringende zaken worden waargenomen door collega’s.   De namen van deze collega’s worden tijdig bekend gemaakt.

Vragenlijsten / ROM

De therapeut zal aan het begin van de behandeling, na verloop van enkele zittingen en aan het einde van de behandeling elektronisch vragenlijsten aan cliënten voorleggen om zo het verloop van de behandeling meer objectief te kunnen volgen.  Cliënten wordt verzocht deze vragenlijsten zo spoedig mogelijk in te vullen.

Intervisie

Uw therapeut neemt actief deel aan intervisie met vakgenoten. Dit houdt in dat tweemaal per maand enkele psychotherapeuten bij elkaar komen om – anoniem - hun lopende behandelingen met elkaar te bespreken en elkaar van feedback te voorzien. Intervisie is mede bedoeld om de kwaliteit van de behandelingen zo hoog mogelijk te houden.

In het kader van de verhoging van de professionaliteit worden tevens soms video-opnamen gemaakt van een zitting. Deze opname is in eerste instantie voor de psychotherapeut zelf, om zo zijn werkwijze nader te analyseren. Een enkele keer zal de psychotherapeut zijn werkwijze met een supervisor willen bespreken. Daarvoor zal dan eerst toestemming worden gevraagd aan de cliënt. Opnamen worden niet bewaard.

Afmelding

Indien de cliënt om welke reden dan ook  de therapie moet afzeggen, dan dient dit te geschieden tenminste één werkdag voor de geplande afspraak. Indien de cliënt de afspraak te laat afzegt, zal aan de cliënt een rekening worden gestuurd van € 75.00.

De ziektekostenverzekering vergoedt niet nagekomen afspraken niet.

Klachten

Indien er problemen ontstaan tussen u en de therapeut waar u samen niet uitkomt, betreffende de therapie of de bejegening, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht.

De praktijk heeft zichgecommitteerd aan de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit houdt onder andere in dat een geheimhoudingsplicht geldt ten aanzien van alles wat met uw contact met de praktijk te maken heeft. Daarnaast houdt de praktijk zich aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Als u niet tevreden bent over uw behandeling dan kunt u dat altijd met uw therapeut bespreken. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen te verhelpen bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Voor verdere informatie over de beroepscode, klachtenreglement en adressen verwijs iku naar de beroepsvereniging van de vrijgevestigde psychotherapeuten http://www.lvvp.nl (zie: cliëntenfolder van de LVVP).

www.nvvp.nl

De beroepsvereniging van de vrijgevestigde psychotherapeuten http://www.lvvp.info
De klachtencommissie van de LVVP.
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
Het e-mailadres is: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Kwaliteitsstatuut ggz

Op de praktijk is een kopie van het kwaliteitsstatuut aanwezig en is op aaanvraag beschikbaar.

Geweld

De praktijk committeert zich aan de KNGM-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.. Deze meldcode geldt onveranderd ook voor oudermishandeling, mensenhandel, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, geweld tegen mannen, geweld tegen vrouwen en allerlei andere bijzondere vormen van geweld.