Referral

Verwijsbrief Specialistische GGZ

De Zorgaanbieder verleent de zorg aan de verzekerden die volgens de daarvoor gestelde regels naar hem zijn verwezen door een huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderen geneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of psychiater. Voor de psychiater geldt dat hij naar de SGGZ mag verwijzen als het een voortzetting van een behandeltraject in de SGGZ betreft na verwijzing van bijv. de huisarts en het dezelfde zorgvraag betreft. De psychiater informeert in deze situatie de huisarts

De Zorgaanbieder neemt de verwijzing op in het patiëntendossier en houdt deze ter beschikking voor een controle door de Zorgverzekeraar.

Aan de verwijsbrief worden de volgende voorwaarden gesteld:

Er is sprake van een schriftelijke verwijsbrief

Verwijzing specificeert naar de SGGZ (Specialistische GGZ)

De verwijzing bevat:

·       de datum van de verwijzing;

·       de beschrijving van de (vermoede ) psychische stoornis,

·       de verwijzing bevat de naam en woonplaats van verwijzer,

·       de handtekening en/of stempel van de verwijzer,

·       de AGB-code van de verwijzer (NR/CU-717),

·       de naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde.

Als de verwijzing niet aan genoemde eisen voldoet is er geen sprake van een geldige verwijzing en dient dit aan de verwijzer teruggekoppeld te worden door de Zorgaanbieder.